บทความทางวิชาการ

The Influences of Technology on Teachers and Students in Their Teaching and Learning

6 ธ.ค. 2561 : 11:47 831

อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน...

บทความทางวิชาการ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา: ภาระงานเร่งด่วนก่อนเปิดปีการศึกษา 2561

5 ธ.ค. 2561 : 22:58 1293

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีประกาศเรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ...


บทความทางวิชาการ

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) :การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)

5 ธ.ค. 2561 : 22:54 4397

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เชิงประจักษ์ (Experiential Learning)เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมหรือการปฏิบัติ...

บทความอื่นๆ

มุมมองการจัดการศึกษา พัฒนาอย่างไรให้ตอบสนองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

5 ธ.ค. 2561 : 22:38 753

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) หรือพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ให้เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนฐานการผลิตเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศสมาชิกอาเซียน...


บทความทางวิชาการ

การส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

4 ธ.ค. 2561 : 10:38 833

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านภาษา...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดสนามกีฬาให้คนไทยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง

19 พ.ย. 2561 : 13:03 842

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโรงเรียนบ้านโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2...


ข่าวกิจกรรม

ห้องเรียนกีฬา

19 พ.ย. 2561 : 11:25 804

โรงเรียนบ้านโคคลานจัดกิจกรรมห้องเรียนกีใาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด งานนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอนก ผ่องแผ้วได้นำคณะครูและนักเรียนออกกำลังกายที่สนามกีฬาโรงเรียน...

บทความทางวิชาการ

Knowledge Management

5 พ.ย. 2561 : 08:42 970

Knowledge Management หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า KM นั้นก็คือแนวทางการบริหารแนวทางการทำงานภายในองค์กรเพื่อทำให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์กรขึ้น และทำการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้ขององค์กร ไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู้...