มุมมองการจัดการศึกษา พัฒนาอย่างไรให้ตอบสนองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) หรือพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ให้เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนฐานการผลิตเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศสมาชิกอาเซียน

                     เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) หรือพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ให้เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนฐานการผลิตเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สงขลา ตราด หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และสระแก้ว

                         จังหวัดสระแก้วเรียกได้ว่าเป็นระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาไปจนถึงประเทศเวียดนาม ซึ่งได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 อำเภอ 4 ตำบล ประกอบด้วยอำเภอวัฒนานคร ตำบลผักขะ และอำเภออรัญประเทศ ตำบลท่าข้าม ตำบลบ้านด่าน และตำบลป่าไร่ กิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ได้แก่ การแปรรูปสินค้าการเกษตร พลังงานทดแทน ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเรือน กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว นิคมอุตสาหกรรมและบริการสาธารณูปโภค ฯลฯ ซึ่งกลไกที่สามารถสนับสนุนให้แผนการพัฒนาดังกล่าวประสบความสำเร็จและยั่งยืน คือการสร้างคนหรือพลังการขับเคลื่อนที่มีคุณภาพ โดยการให้การศึกษาและฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง เหมาะสมกับศักยภาพของช่วงวัย บุคคล และพื้นที่ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

 

การจัดการศึกษาและเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่พัฒนาจากหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปูฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะกับนักเรียนตามช่วงชั้นต่างๆ ด้วยการบูรณาการ

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน และรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับมัธยมศึกษา

ระดับ ป.4-6 - เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคืออะไร

- สิ่งของอุปโภค บริโภค

ระดับ ม.1-3 - การจัดการตลาด

- การจัดการการผลิตและการจัดหาสินค้า

- การจัดการขนส่ง

- บัญชี การเงิน

- การท่องเที่ยวและการจัดการสินค้าการเกษตร

ระดับ ม.4-6 - นโยบายภาครัฐที่มีผลกระทบต่อการจัดธุรกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

- เศรษฐศาสตร์การเงิน บัญชีธุรกิจ

- สังคมวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการจัดการธุรกิจ

- ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการจัดการธุรกิจ

- สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการจัดการธุรกิจ

- กฎหมายธุรกิจ

                          นอกจากหลักสูตรแล้วการเน้นเรื่องภาษาประเทศเพื่อนบ้าน การฝึกทักษะพื้นฐานอาชีพนับเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะช่วยให้พื้นฐานความรู้ที่มีแล้วนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริง และผู้เรียนสามารถต่อยอดการเรียนรู้เป็นธุรกิจ จากจุดสนใจไปสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน สู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง จนสามารถปรับใช้ทักษะ

ตามความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลด :

คำค้น :


URL : http://k.skarea2.go.th/?name=article&file=view&id=14