การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา: ภาระงานเร่งด่วนก่อนเปิดปีการศึกษา 2561

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีประกาศเรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีประกาศเรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยให้เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ซึ่งสถานศึกษาจำเป็นต้องปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาคงต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งโรงเรียนจะต้องเตรียมการเปิดสอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร จัดครูผู้สอน และจัดตารางสอนฯลฯ ดังนั้นขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตร มีดังนี้

1. โรงเรียนควรจัดประชุมครูทั้งโรงเรียนเพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจการปรับหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสม และแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(กรณีที่มีครูจำนวนน้อยอาจแต่งตั้งทุกคนเป็นคณะกรรมการฯ)

2. คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรฯ ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางฯ(ที่ปรับปรุง) กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลปัญหา จุดเน้น ความต้องการของสถานศึกษา เพื่อวางแผนการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

3. ยกร่างหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมีแนวดำเนินการที่สำคัญๆดังนี้

3.1 การจัดรายวิชา

-ระดับประถมศึกษา: 1กลุ่มสาระฯจัด 1 รายวิชา (ยกเว้นเพิ่มวิชาประวัติศาสตร์ 1 รายวิชาในกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : 1 กลุ่มสาระฯ จัด 1 รายวิชาหรือมากกว่า

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : 1 กลุ่มสาระฯ จัด 1 รายวิชาหรือมากกว่า (เรียนภาคเรียนปีใดก็ได้ขึ้นกับ รร.)
3.2 โครงสร้างเวลาเรียน

*พื้นฐาน- ประถม 840 ชม./ปี - ม.ต้น 880 ชม./ปี - ม.ปลาย รวม 3 ปี 1,640 ชม./ปี

*เพิ่มเติม –ประถมไม่น้อยกว่า 40 ชม./ปี –ม.ต้นไม่น้อยกว่า 200 ชม./3ปี -ม.ปลายไม่น้อยกว่า 1,600 ชม./3ปี
*กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง/ปี

*เวลาเรียนรวม เป็นไปตามเกณฑ์การจบ(- ประถมฯไม่น้อยกว่า 1,000 ชม./ปี - ม.ต้น ไม่น้อยกว่า1,200 ชม./ปี

- ม.ปลาย รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชม.)

3.3 กำหนดรหัสวิชา ชื่อวิชาและ/หรือจำนวนหน่วยกิตตามแนวทางที่การบริหารจัดการหลักสูตรฯ กำหนด

3.4 จัดทำคำอธิบายรายวิชาและจัดทำร่างหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามส่วนประกอบสำคัญคือ ส่วนนำ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา คำอธิบายรายวิชา

เกณฑ์การจบหลักสูตร
4. ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาด้านคุณภาพ ความถูกต้อง และความเหมาะสม

5. นำร่างหลักสูตรสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

6. จัดทำประกาศเรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็น

ผู้ลงนาม หรือผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม

7. นำหลักสูตรไปใช้โดยต้องกำหนดโครงสร้างรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย

8. วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ปรับปรุง พ.ศ.2560) อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

                                                          

ดาวน์โหลด :

คำค้น :


URL : http://k.skarea2.go.th/?name=article&file=view&id=16