ห้องเรียนกีฬา

โรงเรียนบ้านโคคลานจัดกิจกรรมห้องเรียนกีใาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด งานนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอนก ผ่องแผ้วได้นำคณะครูและนักเรียนออกกำลังกายที่สนามกีฬาโรงเรียน

อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายโครงการห้องเรียนกีฬาของ สพฐ. ที่ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักในการออกกำลังกาย

ดาวน์โหลด :

คำค้น : สพฐ. ห้องเรียนกีฬา โครงการ


URL : http://k.skarea2.go.th/?name=article&file=view&id=9